İşletme Geliştirme Destek Programı

Program Destek Üst Limit Ve OranlarıDestek oranı %60 olarak uygulanmaktadır.

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.

(**) Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) ilave edilir.

(***) TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, %100 (yüz) oranında desteklenir.


  • YURTİÇİ FUAR DESTEĞİ

Bu destek, KOSGEB tarafından destek kapsamına alınan ve katılım sağlanacak fuarlarda, Fuar Organizatör Kuruluşundan temin edilen; boş alan (yer) kirası ile standart stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerini kapsar.

Destek üst limiti:

a) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 (iki yüz elli) TL,

b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 (yüz elli)

c) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 (bin) TL olarak uygulanır.

Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 (elli) m²’dir.

Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan işkollarında gerçekleştirilecek yurt içi uluslararası ihtisas fuarlarında, işletme başına azami destek alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar arttırılabilir.

İşletmenin program süresince en fazla 4 (dört) fuara katılımına destek verilir.

Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

  • YURT DIŞI İŞ GEZİSİ DESTEĞİ

Bu desteğin amacı, işletmelerin yeni teknik-teknoloji veya sektörel gelişmeleri takip etmelerine ve uluslararası işbirlikleri tesis etmelerine veya artırmalarına katkı sağlanmasıdır.

İşletmelerin yurt dışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.

Bu destek, KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) veya Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) tarafından düzenlenen Yurt Dışı İş Gezisi Programlarında işletme temsilcilerinin;

       a) Konaklama giderlerini,

       b) Ulaşım giderlerini (bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretleri),

       c) Yurt dışı iş gezisi programı ile ilgili tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.

Her bir yurt dışı iş gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek; Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 5.000 (beş bin) TL, Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için 3.000 (üç bin) TL’dir.

Yurt dışı iş gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı en az 10 (on) işletmenin yurt dışı iş gezisi programında yer alması gerekir.

Yurt dışı iş gezisine ilişkin destek ödemesinin yapılabilmesi için; ilgili iş gezisine en az 10 (on) işletmenin katılması ve destek talep eden işletmelerin yurt dışı iş gezisi programında yer alan tüm aktivitelere katılması gerekir. Mazeretleri nedeniyle iş gezisine 10 (on) işletmeden az katılım olması durumunda destek başvurusunda bulunan işletmelerin desteklenip desteklenmeyeceğine Başkanlık Makamınca karar verilir.

Yurt dışı iş gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması gerekir.

Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

  • NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAM DESTEĞİ

Bu desteğin amacı, işletmelerde nitelikli işgücü istihdamının artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

Bu destek, destek başvurusunu yapan işletmede destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.

Bu destekten, başvuru tarihi itibariyle onaylı son SGK Sigortalı Hizmet Listesinde en az 5 (beş) çalışanı olan işletmeler yararlanabilir. Bu koşul, öncelikli teknoloji alanlarında faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.

İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda 2 (iki) elemanı geçmeyecek şekilde bu destekten yararlanabilir. Program süresince, en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay verilir.

Başvuru tarihi itibari ile yeni istihdam edilecek olan nitelikli eleman için destek verilir. Başvurunun uygun bulunduğu tarihten itibaren en geç 45 (kırk beş) gün içinde nitelikli elemanın istihdam edilmesi gerekir. Nitelikli elemanın, destek başvurusu uygun bulunan işletmede 45 (kırk beş) gün içinde işe başlatılmaması durumunda destek kararı iptal edilmiş sayılır.

Destek tutarı, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret üzerinden hesaplanır. Asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

Destek kapsamında istihdam edilen elemanın net ücretinin; 2 (iki) yıllık meslek yüksekokulu ve ön lisans mezunları için en az 2.500 (iki bin beş yüz) TL, lisans ve üzeri mezunlar için en az 3.500 (üç bin beş yüz) TL olması gerekir. Nitelikli elemanın net ücretinin belirtilen tutarların altında olduğu aylar için destek ödemesi yapılmaz.

Nitelikli eleman için sağlanan destek, program bitiş tarihi itibariyle sonlandırılır.

Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

  • EĞİTİM DESTEĞİ

Bu desteğin amacı, işletmelerin ihtiyaç duydukları alanlarda aldıkları eğitimlerin artırılması ve insan kaynağı niteliklerinin geliştirilmesine katkı sağlanmasıdır.

İşletmelerin; Dış Ticaret ve Uluslararası Mevzuat, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, Dijital Dönüşüm, Yeni Teknik ve Teknolojiler, Mesleki ve Teknik Eğitim konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.

Yüksek lisans ve doktora eğitimleri ile TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirme, yabancı dil, ilk yardım, iş sağlığı ve güvenliği konularındaki eğitimler bu destek kapsamı dışındadır.

Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, üniversitelerin işletmelere yönelik eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, kuruluş mevzuatlarının izin vermesi şartıyla kamu kurum/kuruluşları ve eğitim hizmeti vermek amacıyla kurulmuş birimleri, 8/2/2007 tarihli ve 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip ve alanında program onayı olan kurum/kuruluşlardır.

Eğitime katılacak işletme temsilcileri; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olmalıdır. İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama bulunmamaktadır.

Her bir konu başlığı altında alınan her bir eğitim için, bir işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’yi geçemez. Program süresince bir konu başlığı altında alınan eğitimler için toplam destek üst limiti 7.500 (yedi bin beş yüz) TL’dir.

Bu destek, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım giderlerini kapsamaz.

Program süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

  • ENERJİ VERİMLİLİĞİ DESTEĞİ

Bu desteğin amacı, işletmelerde enerji verimliliğine yönelik uygulamaların artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında sanayi sektörü için alacakları ön ve detaylı etüt, verimlilik arttırıcı proje (VAP) için danışmanlık, enerji yöneticisi eğitimi hizmetlerine destek verilir.

Sertifika bedeli, iaşe, konaklama ve ulaşım giderleri destek kapsamı dışındadır.

Ön etüt, detaylı etüt ve VAP için danışmanlık hizmetleri 18/4/2007 tarihli ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık (EVD) şirketlerinden, enerji yöneticisi eğitimi hizmetleri ise yine aynı kanun kapsamında; Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü, yetkilendirilmiş kurumlar veya EVD şirketlerinden alınır.

Bu destekten yararlanılabilmesi için, işletmenin son 12 (on iki) ay içinde toplam enerji tüketiminin en az 20 (yirmi) Ton Eşdeğer Petrol (TEP) olması gerekir. Yeni tescil edilmiş işletmelerde ise TEP değeri, işletmenin tescil edildiği tarihten destek başvurusunun yapıldığı tarihe kadar olan dönem dikkate alınarak hesaplanır.

İşletmenin enerji tüketimine dair hesaplama, EVD şirketi tarafından yapılır.

EVD şirketinin, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’nde kayıtlı ve yetkilendirilmiş olması gerekir. Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü web sayfasından yapılır.

Ön etüt için destek üst limitleri; 20-200 TEP için 2.500 (iki bin beş yüz) TL, 200 üzeri TEP için 5.000 (beş bin) TL’dir.

Detaylı etüt için destek üst limitleri; 20-200 TEP için 10.000 (on bin) TL, 200 üzeri TEP için 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

İşletmenin detaylı etüt hizmetleri için destekten yararlanabilmesi için, ön etüt hizmeti almış olması gerekir.

Detaylı etüt hizmetlerine destek ödemesi yapılabilmesi için; detaylı etüt değerlendirme komisyonun tarafından detaylı etüt raporunun uygun bulunması gerekir.

Detaylı etüt değerlendirme komisyonu, Türkiye’de Sanayi’de Enerji Verimliliğinin İyileştirilmesi Projesi ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü tarafından eğitilen ve enerji verimliliği alanında Başkanlıkça taraf olunan ulusal/uluslararası projelerde görev alarak yetkinlik kazandırılan personelden oluşur.

Detaylı etüt sonrasında alınacak VAP danışmanlığı için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

VAP’ın hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesi için alınan danışmanlık hizmeti gideri desteklenir.

İşletme, program süresince ön etüt, detaylı etüt ve VAP danışmanlığı desteğinin her birinden bir defa yararlanabilir.

Enerji yöneticisi eğitimleri için destek üst limiti 5.000 (beş bin) TL’dir.

Enerji yöneticisi eğitimine, destek üst limiti dâhilinde işletmenin birden fazla personeli katılabilir.

Program süresince desteğin üst limiti 35.000 (otuz beş bin) TL’dir.

  • TASARIM DESTEĞİ

Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün tasarımına yönelik faaliyetlerinin artırılmasına katkı sağlanmasıdır.

İşletmelerin; Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda Tasarımcıları Derneği ve İç Mimarlar Odası üyeleri ile üyelerinin; sahibi, ortağı veya çalışanı olduğu firmalardan, üniversitelerden, Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM)’nden ve 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun kapsamındaki tasarım merkezlerinden ürün tasarımına yönelik hizmet alımlarına destek verilir.

Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 (iki bin) TL’dir. Ancak ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

Program süresince desteğin üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL’dir.

  • SINAİ MÜLKİYET HAKLARI DESTEĞİ

Bu desteğin amacı, işletmelerin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunmasına katkı sağlanmasıdır.

İşletmelerin;

a) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine,

b) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre Devre

Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemelere destek verilir.

Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi Desteğine, Yurt İçi Marka Tescil Belgesi sahibi işletmeler başvurabilir.

TÜRKPATENT’ten alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 5.000 (beş bin) TL, TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

Destekten yararlanmak isteyen işletme, TÜRKPATENT ve/veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara başvuru yapmadan önce KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden KOSGEB’e başvurur. Bu başvurudan doğabilecek Rüçhan Hakkı nedeni ile elde ettiği kazanımlar desteğin verilmesine engel teşkil etmez.

İşletme, destek kapsamında yer alan giderler için; ilgili kuruluş tarafından başvurunun yayınının ilanından sonra ve/veya tescil aşamasında KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden ödeme talebinde bulunabilir.

Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

  • BELGELENDİRME DESTEĞİ

Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün, hizmet ve süreçleri kapsamında yapacakları

standardizasyon faaliyetlerine katkı sağlanmasıdır.

İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) belgesine ilişkin giderlere destek verilir. Bu destek, belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücreti) kapsar.

Daha önce herhangi bir konuda sistem belgesi almış olan işletmelere, aynı sistem belgesi konusunda destek sağlanmaz. Ayrıca belge yenilemeye destek verilmez.

ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241151, ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207 ve ISO/IEC 15288 kapsamlarındaki belgeler için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL, bunların dışında kalan belgeler için ise destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’dir.

Uygulama Birimi tarafından hizmet sağlayıcı için gerekli sorgulamalar TÜRKAK’ın web sayfasından yapılır.

Destek ödemesinin yapılabilmesi için belge ve fatura tarihinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; ilgili kurum/kuruluşa yapılan belge başvurusu ve ödeme tarihinin program süresi içinde olup olmadığına bakılmaz.

Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

  • TEST VE ANALİZ DESTEĞİ

Bu desteğin amacı, işletmelerin üretim süreçlerinin geliştirilmesi ve ürün kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerine katkı sağlanmasıdır.

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir. KOSGEB laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.

Test, analiz ve kontrol-muayene hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

Katma Değer Vergisi (KDV) hariç birim fiyatı 500 (beş yüz) TL’nin altında olan test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri ile atık su analizi, baca gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan test analiz ve kontrol-muayene hizmetleri destek kapsamı dışındadır.

Test, analiz ve kontrol-muayene hizmetlerine ait rapor tarihinin, destek başvurusunun Uygulama Birimi tarafından KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden uygun bulunduğu tarihten sonra olması kaydıyla; numune kabul/test tarihinin destek başvurusundan önce olup olmadığına bakılmaz.

İşletmelerin program süresi içerisinde destek başvurusu yapmaları şartıyla kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından alacakları test, analiz ve kontrol-muayene hizmetine ilişkin raporun tarihi dikkate alınmaz.

Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.